Polityka prywatności w Biurze Usług Turystycznych „EWA” 

w Starogardzie Gdańskim

 

Biuro Usług Turystycznych „EWA” w Starogardzie Gdańskim zapewnia, że powierzone nam dane są przetwarzane zgodnie  z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) – dalej zwanego „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych.

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Turystycznych „EWA” w Starogardzie Gdańskim, z siedzibą ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański. 

Przedstawicielem Administratora jest Współwłaściciel, pani  Maria Mach. 

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez wyżej wymieniony adres korespondencyjny, jak również poprzez adres e-mail:  biuro-ewa@biletywakacje.pl   oraz przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Administratora pod adresem  https://biletywakacje.pl/

Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres, w jakim jest to konieczne.

 

II. Rodzaj danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, głównie w n/w obszarach i zakresach: 

·       PRACOWNICY: Imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, dane kontaktowe, numer konta bankowego, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane w przypadku korzystania ze szczególnych uprawnień pracowniczych np. imiona i nazwiska dzieci, stopień niepełnosprawności

·       KLIENCI: Imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku osoby rezerwującej adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania, kraj), dane paszportu oraz organ wydający i data ważności

·       PODRÓŻNI: Imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania, kraj), seria i numer paszportu oraz organ wydający, data ważności

·       UCZESTNICY WYCIECZEK: Imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania, kraj), seria i numer paszportu oraz organ wydający, data ważności  

Podanie danych jest niezbędne do świadczenia usług, zawarcia umów oraz rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi realizację zadań.

Definicje

PRACOWNIK – osoba zatrudniona w Biurze Usług Turystycznych EWA w Starogardzie Gdańskim na podstawie umowy o pracę lub osoba świadcząca usługi dla Biura na podstawie umowy cywilnoprawnej

KLIENT – osoby korzystające z usług Biura Usług Turystycznych EWA w zakresie informacji o  ofertach, promocjach i reklamach imprez turystycznych organizowanych przez touroperatorów, ofertach przewoźników, towarzystw ubezpieczeniowych i innych usługodawców oraz osoby kupujące karty EURO26

PODRÓŻNY – osoba, która wykupiła imprezę turystyczną w Biurze Usług Turystycznych EWA w  Starogardzie Gdańskim i  zawarła stosowną umowę z touroperatorem

UCZESTNIK WYCIECZKI - osoba towarzysząca w imprezie turystycznej podróżnemu (współmałżonek, dzieci, inne osoby podróżujące wspólnie z podróżnym)

IMPREZA TURYSTYCZNA - połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji (np. rezerwacja lotu i zakwaterowania w hotelu)

TOUROPERATOR (organizator turystyki) - przedsiębiorca turystyczny, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży innym podmiotom (agentom) imprezy turystyczne, zajmujący się organizacją wycieczki (składający poszczególne komponenty: transport, zakwaterowanie, program zwiedzania, ubezpieczenie itp. w całość, czyli w pakiet turystyczny)

AGENT TURYSTYCZNY - przedsiębiorca turystyczny inny niż organizator turystyki, który na podstawie umowy agencyjnej sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne utworzone przez organizatora turystyki.

Biuro Usług Turystycznych EWA jest agentem, który zawarł umowy agencyjne z touroperatorami i  pośredniczy w zawieraniu umów z turystami w imieniu i na rzecz organizatora. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację imprezy jest organizator jako strona umowy. Organizator jest podmiotem, do którego klient powinien kierować wszelkie pisma związane z takimi sprawami jak rezygnacja z udziału, reklamacje czy inne roszczenia związane z nienależytym wykonaniem umowy. Agent (Biuro EWA) może wyłącznie pośredniczyć w przekazywaniu korespondencji.

III. Zakres, okres i cele przetwarzania danych osobowych

A. KLIENCI korzystający z usług Biura EWA

1. Zakres i źródło danych

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania, kraj), a jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również dane z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), takie jak: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu;                                              Pana/Pani dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio od Pana/Pani.

2. Cele przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane w celu:

a)     reklamowania imprez turystycznych organizowanych przez touroperatorów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy)

b)     udzielanie informacji i odpowiedzi na pytania kierowane poprzez formularz kontaktowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO – wyrażona przez Państwa zgoda)

c)     rezerwacji wyjazdów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – wykonanie umowy)

d)     pośrednictwa w zakupie biletów autokarowych, lotniczych i promowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy)

e)     pośrednictwa w zakupie kart EURO26 (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy)

3. Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji usługi, w tym wymiany korespondencji elektronicznej, a po ustaniu tej relacji przez okres 3 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przetwarzane przez okres do momentu odwołania zgody lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 

B. PODRÓŻNI

1. Zakres i źródło danych

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania, kraj), a jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również dane z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), takie jak: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu; 

Pana/Pani dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio od Pana/Pani.

2. Cele przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane w celu:

a)  sprzedaży imprez turystycznych w imieniu touroperatorów oraz zawarcia umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – wykonanie umowy)

3. Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji usługi. W  momencie zakupu imprezy turystycznej i zawarcia  stosownej umowy z touroperatorem, to on staje się administratorem Państwa danych, a Biuro EWA staje się podmiotem przetwarzającym, który przetwarza Państwa dane w imieniu i na rzecz touroperatora przez okres określony umową agencyjną.

Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

C. UCZESTNICY WYCIECZEK

1. Zakres i źródło danych

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania, kraj), a jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również dane z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), takie jak: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu; 

Pana/Pani dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio od Państwa lub od osoby dokonującej dla Państwa zakupu imprezy turystycznej.

2. Cele przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane w celu:

a)  sprzedaży imprez turystycznych w imieniu touroperatorów oraz zawarcia umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – wykonanie umowy)

3. Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji usługi.                                    W  momencie zakupu imprezy turystycznej i zawarcia  stosownej umowy z touroperatorem, to on staje się administratorem Państwa danych, a Biuro EWA staje się podmiotem przetwarzającym, który przetwarza Państwa dane w imieniu i na rzecz touroperatora przez okres określony umową agencyjną.

Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 

D. KORESPONDENCJA I KONTAKT TELEFONICZNY

1. Zakres i źródło danych

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, pracodawca, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu.

Pana/Pani dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio do Pana/Pani lub od podmiotu, który Pan/Pani reprezentuje lub w którym jest Pan/Pani zatrudniona.

2. Cele przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane w celu:

a) prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

b) w celu kontaktu telefonicznego związanego z prowadzoną działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

3. Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu kontaktu oraz w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, a po ustaniu tej relacji przez okres 2 lat. 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 

E. WSPÓŁPRACA Z KONTRAHENTAMI 

1. Zakres i źródło danych

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, pracodawca, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL.

Pana/Pani dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio od Państwa, pracodawcy lub podmiotu, który Pan/Pani reprezentuje lub z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG).

2. Cele przetwarzania

Administrator przetwarza Pana/Pani dane w celu:

a) bieżącego kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przesłaniem zlecenia, odpowiedzi na pytania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

b) prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z wykonywaniem umów, zleceń, przedkładanymi ofertami i zapytaniami  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

c) kontaktu telefonicznego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

d) informowania o wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub w których Administrator uczestniczy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) realizacji umów, zleceń w tym dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. Okres przechowywania danych

Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe  przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

D. REKRUTACJA DO PRACY

1. Zakres i źródło danych

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, informacje o wykształceniu, informacje o doświadczeniu i kwalifikacjach, informacje o zainteresowaniach, zdjęcie (wizerunek), adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania.

Pana/Pani dane osobowe zostały przekazane Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora lub w formie papierowej złożone w siedzibie Administratora.  Pana/Pani dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio od Państwa. 

2. Cele przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane w celu:

a) prowadzenia rekrutacji osób  zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem (podstawa prawna art. 221kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) oceny Pani/Pana kwalifikacji do pracy na stanowisku objętym aplikacją (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) za Pana/Pani zgodą powierzone Administratorowi dane będą przetwarzane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

3. Okres przechowywania danych

Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko objęte aplikacją.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane przez okres 1 roku od momentu ich zebrania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie zgody dane przetwarzane są do momentu jej wycofania.

Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

E. REALIZACJA UMÓW O PRACĘ I UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

W przypadku zbierania danych dla celów wykonania umowy Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą informacje dotyczące przetwarzania jej danych (w tym zakres, cel i okres przechowania) w momencie zawierania umowy.

IV. Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością w zakresie w jakim jest to niezbędne dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

a) podmiotom świadczącym obsługę kadrową Biura oraz usługi księgowe,

b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

d) podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,

e) innym administratorom danych – ubezpieczycielom, przewoźnikom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np. parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki

f) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),

g) innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa, w tym Krajowej Izbie Odwoławczej, innym wykonawcom żądającym wglądu do dokumentacji postępowania, organom kontrolującym.

 

V. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG. 

Z uwagi na charakter działalności Państwa dane mogą być przekazywane poza EOG przez touroperatorów, u których zakupili Państwo imprezy turystyczne.

 

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, dane osobowe nie są  profilowane. 

 

VII. Uprawnienia osób których dane dotyczą

1. prawo dostępu do treści swoich danych,

2. prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia,

3. prawo do informacji o przetwarzanych danych w tym o celach i podstawach przetwarzania,

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, o ile przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody,

6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

7. prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w  przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.

 

Wnioski dotyczące realizacji niniejszych uprawnień należy składać pisemnie lub elektronicznie na adres Administratora. 

VIII. Bezpieczeństwo danych

1. Administrator dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych.

2. Administrator:

a) zapewnia przejrzystość przetwarzania danych,

b) informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, za wyjątkiem sytuacji ,w których na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany,

c) dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres w jakim jest to niezbędne,

d) zapewnia poufność danych przez dostęp do nich tylko przez osoby upoważnione.

3. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator:

a) wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania,

b) stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są odpowiednio zabezpieczone,

c) podejmuje ponadto niezbędne działania, by podmioty współpracujące z Administratorem dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora,

d) w razie konieczności, wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

4. W sytuacji, gdy mimo podjętych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych i naruszenie to mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, Administrator niezwłocznie poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą.

IX. Cookies

Strona  https://biletywakacje.pl  zapisuje pliki cookies na komputerach odwiedzających ją internautów. 

Dzieje się tak ponieważ pliki cookies:

Ø  pozwalają poprawić szybkość działania strony

Ø  umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności na stronie

Ø  pozwalają gromadzić dane statystyczne

Na https://biletywakacje.pl  korzystamy z usług internetowych firm trzecich (np. Instagram, Facebook).  Z tego powodu zapisywane są również pliki cookies niezwiązane bezpośrednio z naszą działalnością.

X. Postanowienia końcowe

 

Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana.