Klauzula informacyjna

 dla osób korzystających z usług 

Biura Usług Turystycznych EWA w Starogardzie Gdańskim

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

 

Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Usług Turystycznych EWA (dalej Biuro)  z  siedzibą przy  ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański, numer  telefonu 58 562 25 77, adres e-mail: biuro-ewa@biletywakacje.pl

W momencie zakupu imprezy turystycznej i zawarcia stosownej umowy z wybranym touroperatorem Administratorem Państwa danych osobowych staje się wybrany organizator imprezy turystycznej, a Biuro EWA przyjmuje rolę podmiotu przetwarzającego Państwa dane w imieniu i na rzecz touroperatora (organizatora).

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w związku z powyższym pełni funkcję punktu kontaktowego dla podmiotów danych, czyli osób, których dane dotyczą. 

 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia reklamy i sprzedaży imprez turystycznych organizowanych przez touroperatorów, w imieniu których Administrator działa jako agent turystyczny, udzielania informacji i odpowiedzi na pytania kierowane poprzez formularz kontaktowy na adres Biura, rezerwacji wyjazdów, pośrednictwa w zakupie biletów autokarowych, lotniczych i promowych oraz sprzedaży KART EURO26.  

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnie wyrażonej zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. b) tj. podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy, a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z  przepisami prawa tj. ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych; ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe; ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o  cudzoziemcach oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczącym praw pasażerów w transporcie autobusowym i   autokarowym.

Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, może zostać odwołana w każdym czasie. Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i organy, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z Administratorem zgodnie z art. 28 RODO przetwarzają dane na zlecenie i w imieniu Administratora (np. firmy świadczące usługi informatyczne lub księgowe). Odbiorcami Państwa danych mogą być także inne podmioty w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych: operatorzy płatności elektronicznych, kurierzy, przewoźnicy oraz ubezpieczyciele i dostawcy elektronicznych systemów sprzedażowych.. 

 

Okres przechowywania danych

Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych na wstępie celów. Biuro EWA będzie przechowywać dane przez  okres, w którym zobowiązane jest do zachowania  danych  lub  dokumentów  je zawierających   dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.

 

Przysługujące Państwu prawa

Posiada Pani/Pan prawo do:

     a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych, ograniczenia  przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu w zakresie  danych, które nie są niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami  prawa

Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów w jakich są zbierane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej, rezerwacji wyjazdów, pośrednictwa w zakupie biletów oraz udzielenie odpowiedzi na pytania kierowane do Administratora poprzez formularz kontaktowy.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy.